1. Eens geaccepteerd door de medecontractant primeren onze verkoopsvoorwaarden.
  2. Acceptatie zal blijken uit de ondertekening van de bestelbon.
  3. Facturen voor levering van goederen, prestaties en voorgeschoten onkosten worden aan de medecontractant berekend volgens de bestelling door deze laatste bij onze firma gedaan.
  4. Er wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt voor door de medecontractant geplaatste bestellingen na het opmaken van de bestelbon.
  5. Klachten betreffende geleverde goederen en/of prestaties dienen te geschieden bij aangetekend schrijven binnen de 21 dagen na levering of prestatie. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog kunnen aanvaard worden.
  6. Alle bestellingen geschieden in eigen naam, met uitsluiting van zaakwaarneming, en met sterkmaking van de besteller voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de besteller solidair borg staat voor de betaling van de factuur door de erfgenamen.
  7. Alle facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum ter zetel van de firma. Niet-betaling op de vervaldag brengt van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar mede. Bovendien zal het factuurbedrag uit hoofde van onherroepelijk schadebeding verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 25. De medecontractant heeft in gebeurlijk geval recht op een gelijkwaardige vergoeding ten laste van de aannemer die in gebreke zou blijven zijn verbintenissen na te komen.
  8. Bij eenzijdige verbreking van het contract door de medecontractant, of gerechtelijke ontbinding lastens deze laatste, zal de medecontractant gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20% van de totale aannemingssom.
  9. Ingeval de overeenkomst wordt ontbonden lastens de aannemer of door de aannemer eenzijdig wordt verbroken, zal de medecontractant aanspraak kunnen maken op dezelfde forfaitaire schadevergoeding.
  10. De rechtsvordering met betrekking tot deze aanneming kan naar keuze van de eiser gebracht worden ofwel voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der verweerders; ofwel voor de rechter van de plaats waar de overeenkomst diende uitgevoerd. In geval van geschil is enkel het Belgische recht van toepassing.