Het gebruik van de website www.uitvaartzorgderuddere.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door
Uitvaartzorg Deruddere, Wellingstraat 113, 8730 Beernem, 050 78 86 33.

De rouwberichten werden geplaatst met toestemming van de opdrachtgever.
Iedereen heeft het recht te verzoeken om de informatie die over zijn persoon gepubliceerd werd te verwijderen.

Bescherming van persoonsgegevens
Uitvaartzorg Deruddere hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke informatie die via deze website wordt gevraagd wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Uitvaartzorg Deruddere geeft u daarbij volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • Uitvaartzorg Deruddere treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

 

Gebruik van de website

Uitvaartzorg Deruddere besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Uitvaartzorg Deruddere niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Uitvaartzorg Deruddere de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met Uitvaartzorg Deruddere. U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.
Uitvaartzorg Deruddere wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

Uitvaartzorg Deruddere spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Uitvaartzorg Deruddere kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Uitvaartzorg Deruddere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Uitvaartzorg Deruddere beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Uitvaartzorg Deruddere aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren

 

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1194 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Uitvaartzorg Deruddere Paul bvba via het contactformulier.
Uitvaartzorg Deruddere behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Indien u de intellectuele rechten of andere rechten van Uitvaartzorg Deruddere of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe de Uitvaartzorg Deruddere of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.